Reiter Róbert / Franz Liebhard

A gomolygó anyag és a lebegő állatok Reiter Róbert verseiben

A húszas évek közepe táján, az 1923-as és 1924-es versközlésekben válnak gyakoribbá Reiter Róbertnél azok a képek, amelyek a szürrealista költészet érdeklődési körén belül kitüntetett fontosságúak. Az anyag gomolygó világa ez: a fémek átalakíthatóak, és minden anyag bonyolult vegyi folyamatokban vesz részt („az ásványok váza szétesett”; „karbolforrások bugyborékoltak szakadatlanul”; „mész összeégette a kertek illatát / a kristálypatakok megfulladtak az iszapban / kén megölte a füveket” – Atyámmal a Holt-tenger partján; „aranyodat mossák este a fénypatakok medrében”; „az idő kénszínű robaja ez s te meggyulladsz / nyugtalanok vagyunk, mint a higany” – Tabala-dal; „Dicsértessék az anyag, mely a hidegben összehúzódik s a melegben kiterjed” – Dicsértessék; „a szabályos ezüsthasáb is megfeketedett azóta” – Fényrokonunk; „árnyéka olyan lett mint az opál és összezsugorodott” – Kárpitos volt a szomszédom). A példák természetesen gyarapíthatók lennének még: e szövegek mögé a misztikát és az alkímiát tanulmányozó André Breton vizsgálódásait gondolhatjuk oda viszonyítási pontként. Az anyag átalakulásainak követése az irodalmi szövegben természetesen a nyelv önreflexiójaként is olvasható: ezekben a folyamatokban Reiternél leggyakrabban szemlélőként van jelen az emberi tényező. Figyeli az átváltozásokat, próbálja megérteni azokat, de ő maga a legritkább esetben aktív, kezdeményező az idézett szövegrészekben.

A versekben az utazó figurája is jelzi, hogy nem a megtalált bizonyosság költészete ez, hanem a keresésé: a szürrealizmus tudattalanban való megmerítkezése, és ennek „gyógyító”, de a gyógyítás miértjeit homályban hagyó változata is felbukkan Reiternél. „Végtelen lépcső kanyargott benned” – mondja az Atyámmal a Holt-tenger partján című szöveg. „Gyógyfüvek közé vezetjük méheinket” – mondja a Tabala-dal zárósora.

Az átalakulás, gomolygás a Reiter-versekben feltűnő állatokra is jellemző: a húszas években többször beszél például a magyar költészetben inkább Déry Tibortól ismerős felhőállatokról vagy felhőlényekről: „Galambfelhő te tiszta mennyei állat” – Tabala-dal; „Melegek az emlőid / nem lehetsz mostoha ó világedény / a kicsiny bátortalan felhőket szoptatod” – Melegek az emlőid… De gyakoriak a tágabb értelemben vett lebegésre, az ég emlőseire történő utalások is ezekben a szövegekben – itt is a felhő-lények jegyeit ismerhetjük fel. A lepke-motívum valamivel távolabbról ugyancsak bekapcsolja Reiter verseit a nemzetközi szürrealizmus irányzatának vérkeringésébe.

Az attitűd Reiternél soha nem „forradalmi” a húszas évek szövegeiben: „aktivista” korszaka, ahogy több más magyar avantgárd szerzőnek, 1919 táján véget ért. Reiter költészetére ekkortól inkább az introspekció jellemző, a verseiben felbukkanó figurák pedig rendre a figyelem, az elkülönülés, a hallgatás, az „átlátszóság”, a száműzöttség állapotában léteznek.

1925 januárjában a Ma A szelíd orrszarvú című kínai verset közli Reiter Róbert fordításában. Reiternél az orrszarvú is kiszolgáltatott lény: megfordítja az eget a vers szerint, de fél az embertől, hagyja hajtani magát. Ő maga is elformátlanodik: páncélja és pikkelyei összezsugorodnak. A rögzítetlenség-elv tehát olyannyira erős Reiternél, hogy az ő esetében az orrszarvú is felhőállattá válik.

Részlet. A szöveg eredeti megjelenésének adatai: Az álom antológiája. Vázlat a román és a magyar szürrealizmus mitologikus elemeiről. In: Ágoston Zénó Bernád, Márta Csire, Andrea Seidler (Hg./Eds.): On the Road / Zwischen Kulturen unterwegs. LIT Verlag, Wien–Berlin, 2009. 84–92. (http://adatbank.transindex.ro/vendeg/htmlk/pdf9130.pdf)

Advertisements